logotypy„Projekt PERŁA +” to projekt Powiatu Wodzisławskiego realizowany w ramach poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 15 osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych psychicznie - klientów Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śl. oraz osób z ich otocznia tj. rodzin, przyjaciół, sąsiadów. Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem będącym
wzmocnieniem i poszerzeniem oferty sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy ich
sytuacji życiowej i społecznej.

Projekt przewiduje realizację zadań wynikających z zapisów Ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12.03.2004r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, które wpłyną na rozwój środowiskowych form usług społecznych m.in. poprzez: hortiterapię, treningi kulinarne, z zakresu sportu i rekreacji, warsztaty z doradztwa zawodowego, arteterapię, spotkania integracyjno-
rekreacyjne, grupę wsparcia dla rodzin czy też szkolenie dla terapeutów Ośrodka jako osób realizujących usługi społeczne na rzecz uczestników projektu. Działania w projekcie stanowić będą uzupełnieniem i rozszerzeniem działań Ośrodka.

Projekt realizowany będzie od 2 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022r.

Całkowita wartość projektu to 105 205,49 zł

  • w tym dofinansowanie ze środków unijnych to 89 424,66 zł
  • w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa to 8 416,44 zł
  • w tym wkład własny 7 364,39 zł

 Poziom dofinansowania ze źródeł zewnętrznych: 93%

 Realizator projektu: Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim

Grupa docelowa: 15 klientów (uczestników) Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim.

Celem głównym jest wzrost samodzielności społecznej oraz ekonomicznej 15 uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia Perła w Wodzisławiu Śląskim - osób przewlekle chorych
psychicznie, poprzez podniesienie poziomu świadomości uczestników projektu, tkwiących
w nich możliwości, co zwiększy ich pewność siebie, umocni ich pozycję oraz pomoże
w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

 Cele szczegółowe:

-wzrost poziomu samodzielnego funkcjonowania w naturalnym środowisku,

-wzrost umiejętności związanych z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego,

-wzrost zdolności do adaptacji społecznej - umiejętność współżycia w grupie.