Klauzula informacyjna – Facebook

Klauzula dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem w serwisie Facebook profilu Powiatowego  Ośrodka Wsparcia "Perła”  w  Wodzisławiu Śląskim, zwanym dalej „fanpage”.

1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

-osoby dokonujące subskrypcji fanpage’u poprzez kliknięcie ikony „Polub to” lub „Obserwuj”,

-osoby publikujące swój komentarz pod postami zamieszczanymi na fanpage’u,

-osoby udostępniające posty zamieszczone na fanpage’u na swoim profilu,

-osoby publikujące recenzję na fanpage’u,

-osoby wysyłające wiadomość prywatną do administratorów fanpage’u poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

2. Administratorem danych osobowych jest  Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Perła” w Wodzisławiu Śląskim (44-300) ul. Bogumińska 15

Telefon: (32) 456 05 16 ,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  zwany dalej „Administratorem”.

3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. . 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym – promocja powiatu) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w następujących celach:

-informowanie za pomocą fanpage’u o aktywności samorządu powiatowego – Ośrodek Wsparcia "Perła”, promowanie wydarzeń odbywających się na terenie powiatu, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z powiatem,

-komunikowanie się za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie komentarzy pod postami zamieszczanymi na fanpage’u,

-ewentualne ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do obserwowania fanpage’u.

5.Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

-podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

-dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,

-zdjęcie profilowe,

-informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi np. poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym fanpage’u zdjęcia.

6.Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:

-organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach określonych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

7.Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

8.Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

-dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

-dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,

-dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage,                 o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu.

9.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

-prawo do usunięcia danych,

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-prawo do przenoszenia danych,

-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi)– gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.

10. Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

- posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,

- zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,

- zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,

-zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

-posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,

-zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: 

https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Perła” w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 15 telefon: (32) 456 05 16 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres: Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Perła” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 15 z dopiskiem „IOD” lub elektronicznie na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO, w szczególności w związku z:
-Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn.zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 – dane uczestników;
-Ustawą Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm. oraz Ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. z późn.zm. - dane pracowników i kandydatów do pracy; -Ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn.zm. – dane zleceniobiorców;
-Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – dane oferentów; a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przetwarzanie wizerunku) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4.Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa (np. organom ścigania), a także innym podmiotom ,którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych .

5.Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż okres wymagany przepisami prawa, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody. Szczegółowe zasady archiwizowania dokumentacji określa instrukcja kancelaryjna.

6.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7.Osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych , na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

8.Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje : w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

9.W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda-prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

10.Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych w przypadku, kiedy administrator realizuje ciążący na nim obowiązek prawny jest brak możliwości skorzystania ze świadczenia lub uprawnienia, a w przypadku zbierania danych w celu zawarcia umowy – umowa nie będzie mogła zostać zawarta .

Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Perła” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 15 dokłada wszelkich starań, aby dla danych osobowych, które pozyskuje w celu realizowania swoich zadań ustawowych oraz statutowych , zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy też dostępem.
Dane osobowe, dla których administratorem jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Perła” w Wodzisławiu Śląskim są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO (*)za niezgodne z pierwotnymi celami );

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane , w myśl zasady „minimalizacji danych”;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem ,że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO (*) i wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO(*) w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą ;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Perła” w Wodzisławiu Śląskim każdemu pracownikowi, który wypełniając swoje obowiązki służbowe przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym w szczególności dane podopiecznych bądź ich opiekunów prawnych, nadaje imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pobiera oświadczenie o poufności.

(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W Powiatowym Ośrodku Wsparcia "Perła” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 15 (dalej zwanym: administratorem), na podstawie art. 37 pkt. 1 lit. a) RODO (*)
został powołany inspektor ochrony danych.

Imię i nazwisko IOD: Bernadeta Donder

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres : Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Perła” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 15 lub elektronicznie na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez administratora ich danych
oso
bowych oraz z wykonywaniem przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Perła” w Wodzisławiu Śląskim praw przysługujących im na mocy RODO(*).
Inspektor ochrony danych
jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.
Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:


a)informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO(*);

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO(*), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
__________________________________________________________________________________

(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)