Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Perła” w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 15 telefon: (32) 456 05 16 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres: Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Perła” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 15 z dopiskiem „IOD” lub elektronicznie na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO, w szczególności w związku z:
-Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn.zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 – dane uczestników;
-Ustawą Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm. oraz Ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. z późn.zm. - dane pracowników i kandydatów do pracy; -Ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn.zm. – dane zleceniobiorców;
-Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – dane oferentów; a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przetwarzanie wizerunku) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4.Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa (np. organom ścigania), a także innym podmiotom ,którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych .

5.Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż okres wymagany przepisami prawa, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody. Szczegółowe zasady archiwizowania dokumentacji określa instrukcja kancelaryjna.

6.W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7.Osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych , na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

8.Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje : w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

9.W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda-prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

10.Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych w przypadku, kiedy administrator realizuje ciążący na nim obowiązek prawny jest brak możliwości skorzystania ze świadczenia lub uprawnienia, a w przypadku zbierania danych w celu zawarcia umowy – umowa nie będzie mogła zostać zawarta .